Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Padel Friesland

1. Definities
De definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1. Padel Friesland: gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Joure en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74354787.
2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die het terrein van Padel Friesland betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Padel Friesland sluit.
3. Groep: twee of meer bezoekers die Padel Friesland bezoeken.
4. Partijen: Padel Friesland en bezoeker(s) samen.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Padel Friesland op grond waarvan Padel Friesland diensten of producten levert aan de bezoeker.
6. Website: www.padelfriesland.com
7. Bevestigingsmail: via de website een baan gehuurd/ of een les geboekt

2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Padel Friesland.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden worden door middel van een vinkje ter acceptatie tijdens het reserveren van de banen aanvaardt. Voor de geboekte lessen of clinics ontvangt de bezoeker via de bevestiging een link naar de algemene voorwaarden. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze algemene voorwaarden welke bij het aangaan van een overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de bezoeker wordt door Padel Friesland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Prijzen
1. Alle prijzen van Padel Friesland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen op die Padel Friesland hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Padel Friesland te allen tijde wijzigen.

4. Betaling
1. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het terrein van Padel Friesland. Padel Friesland levert geen producten of diensten op rekening.
2. De bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur op juistheid te controleren. Indien de bezoeker niet direct reclameert, is Padel Friesland niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
3. Padel Friesland is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt reservering/boeking.
4. De betaling dient door de bezoeker van de aan Padel Friesland verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de de factuur vermelde bankrekening. Doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de bezoeker van het terrein van Padel Friesland. Dit geldt voor alle gevallen waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.

5. Toegang tot Padel Friesland
1. De bezoeker is uitsluitend na betaling van de baanhuur en in het bezit zijnde van een bevestigingsmail gerechtigd om de padelbanen van Padel Friesland te betreden.
2. De bezoeker heeft zich aangemeld voor trainingen/ toss of andere activiteiten en hiervoor betaald, in het bezit van een bevestigingsmail gerechtigd om de padelbanen van Padel Friesland te betreden.
3. Padel Friesland behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.
4. Kinderen tussen de 7 jaar en 18 jaar mogen Padel Friesland zonder volwassene bezoeken, doch uitsluitend na overlegging van schriftelijke toestemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Kinderen onder 7 jaar mogen het terrein van Padel Friesland uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
5. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.

6. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle door Padel Friesland gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
2. Padel Friesland aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Padel Friesland aan de bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.
3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Padel Friesland door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Padel Friesland de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
4. Een reservering kan vooraf via de Website worden verricht. Een boeking wordt ongeldig door het enkele verloop van het gereserveerde tijdstip.
5. Boekingen middels een actiecode zijn persoonsgebonden.

7. Verplichtingen van de Bezoeker
1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, zoals kenbaar gemaakt op de Website, het terrein en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Padel Friesland en/of andere door Padel Friesland ingeschakelde derde(n).
2. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Padel Friesland ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Padel Friesland de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot het Padel Friesland terrein ontzeggen.
3. Het deelnemen aan activiteiten op de padelbanen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op de padelbanen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
4. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten bij Padel Friesland onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
5. Het is de bezoeker verboden om tijdens het padel spelen juwelen en elektronische items te dragen.
6. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Padel Friesland gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor het terrein op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

8. Toegangsbewijzen
1. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Padel Friesland.
2. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden telefonisch dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker de reservering heeft gemaakt en betaald via het online reserveringssysteem. Padel Friesland kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Padel Friesland.

9. Annulering
1. De volgende regeling is van toepassing bij annulering van een overeenkomst:
a. bij annulering tot 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de overeenkomst te betalen; en
b. bij annulering minder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
2. Eventuele door Padel Friesland op basis van artikel 9.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Padel Friesland aan de betreffende bezoeker gerestitueerd worden.
3. Als door weersomstandigheden (zoals heftige regen of onweer) de padelbaan binnen 20 minuten na de gereserveerde tijd niet bespeelbaar meer is, dan restitueert Padel Friesland de baanhuur in de vorm van tijd voor tijd. Als de weersomstandigheden ná 20 minuten na start van de gereserveerde tijd te heftig worden, dan is de Bezoeker gehouden de volledige hoofdsom te betalen.

10. Aansprakelijkheid van Padel Friesland
1. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of beschadiging/ zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Padel Friesland. De Bezoeker vrijwaart Padel Friesland van iedere aanspraak ter zake.
2. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Padel Friesland.
3. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Padel Friesland niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker.
4. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
5. De aansprakelijkheid van Padel Friesland is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Padel Friesland in het betreffende geval uitkeert.
6. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Padel Friesland in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van Padel Friesland of door Padel Friesland ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Padel Friesland bezoeken.

11. Overmacht
1. Indien Padel Friesland gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Padel Friesland toegerekend kan worden, dan is Padel Friesland niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst.
Tevens wordt onder overmacht van Padel Friesland verstaan: bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
2. Schade van de bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

12. Overige bepalingen
1. Padel Friesland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

Versie: 22 juli 2019